ЗА САЙТАЗА МЕНЗВАНИЯ В БАПРОФ.ВОЙНИКSTANAG-6001СОЦ.АДАПТАЦИЯДОКУМЕНТИОТДЪХНИ СИ...

С тази страница ще се постарая да Ви предоставя подробна информация относно реформата в Българската армия и възможностите за професионална и личностна реализация в нейните редове. Страницата е отворена към всички, без оглед на пол, религия, образование и възраст, интересуващи се от възможностите за работа и развитие в редовете на БА.

Вие имате възможност да се запознаете със същността и предимствата на военната професия и професионалната армия. Запознавайки се с мисията на БА и нейната структура, Вие ще придобиете по-ясна представа за нейните функции и задачи и ще се ориентирате във Вашия избор на длъжности в нашето военно формирование, които бихте искали да заемете.

От електронния вариант на вестник „Българска армия” може да разберете за предизвикателствата, пред които е изправен военнослужещият по време на своето обучение и активна служба както и много други неща, свързани с националната сигурност и отбрана.

Ред за приемане на лица, завършили граждански училища, за войници.
http://landforce.mod.bg/Red-za-priemane-na-litsa-zavarshili-grazhdanski-uchilishta-za-vojnitsi/10:545.html

На военна служба се приемат лица, завършили граждански училища, след провеждане на конкурс. Конкурсът се обявява със заповед на министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице на основание чл. 4, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Конкурсът се обявява в агенцията по заетостта и на интернет страницата на Министерството на отбраната, в раздел "Обяви и конкурси" - http://www.mod.bg/bg/documents_obiaviKonkursi.html. Кандидатите за професионални войници подават заявление във Военните окръжия по местоживеене до длъжностното лице отговорно за провеждането на конкурса. Към заявлението прилагат необходимите документи съгласно условията на обявата... още

Приемане на военна служба.
Сключване на договор за военна служба

(съгласно Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България)

Чл. 2. В мирно време въоръжените сили се комплектуват с военнослужещи от:

 1. завършилите висши военни училища в страната и в чужбина;
 2. завършилите обучение стипендианти за нуждите на Министерството на отбраната;
 3. лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

.....................

Чл. 4. (1) Лицата по чл. 2, т. 3 се приемат на военна служба след провеждане на конкурс.
(2) В конкурса по ал. 1 могат да участват и лица, завършили висшите военни училища, които са освободени от военна служба, с изключение на освободените поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение".
(3) В служба "Военна информация" и в служба "Военна полиция" приемането на военна служба се извършва при условия и по ред, определени с правилниците по чл. 100, ал. 5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(4) Конкурсът по ал. 1 се обявява със заповед на министъра на отбраната или на оправомощено от него длъжностно лице, в която се определят:

 1. длъжностите, за които се организира конкурсът;
 2. длъжностното лице, отговорно за провеждането на конкурса;
 3. условията и редът за провеждане на конкурса.

(5) Конкурсът се обявява в Агенцията по заетостта и на интернет страницата на Министерството на отбраната. Обявата съдържа:

 1. наименованията и броя на вакантните длъжности;
 2. изискванията за заемане на длъжността;
 3. изискващото се ниво за достъп до класифицирана информация за длъжността;
 4. населеното място, където се намира формированието (структурата), и неговия военнопощенски номер;
 5. длъжностното лице, отговорно за провеждането на конкурса;
 6. начина на провеждане на конкурса;
 7. необходимите документи;
 8. мястото и срока за подаване на документите.

(6) Длъжностите по ал. 4, т. 1 не се обявяват в Регистъра на вакантните длъжности за офицери и офицерски кандидати и в Регистъра на вакантните длъжности за сержанти (старшини) и войници (матроси) по чл. 37, ал.1.


Необходими документи от кандидатите за приемане на военна служба, прилагани към писменото заявление по чл. 147, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(съгласно Заповед № ОХ-669 от 02.11.2010 г.)

1. За приемане на военна служба в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, кандидатът да подава, чрез военните окръжия по местоживеене или чрез командирите/началниците/ на военните формирования /в зависимост от условията за конкурса/, писмено заявление, към което прилага следните документи:

1.1. Автобиография;
1.2. Копие на диплома за завършено образование;
1.3. Копие на документ за трудов стаж /ако притежават такъв/;
1.4. Лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус /етапна епикриза/;
1.5. Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска комисия /ЦВМК/ към Военномедицинска академия /ВМА/ в съответствие с Наредба № Н-2 от 08.02.2011 г. за военномедицинска експертиза на годността за военна служба в мирно време и изследванията за психологическа пригодност в Центъра по психично здраве и превенция - ВМА;
1.6. Свидетелство за съдимост;
1.7. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 4-7 от ЗОВСРБ;
1.8. Декларация, че не са налице обстоятелствата по чл.188 и чл. 188а от ЗОВСРБ;
1.9. Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в резерва /ако имат такова/;
1.10. Удостоверение от военното окръжие, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за освобождаване от военна служба /при условие, че са служили/;
1.11. Удостоверение от регионалния център за психично здраве /психодиспансер/;
1.12. Копие от военноотчетната книжка /ако имат такава/;
1.13. Други документи, съобразно изискванията на конкурса.

2. Документите по т.1, с изключение на тези по т. 1.3., 1.4., 1.6., 1.7., да се изготвят по образец, предоставен от военните окръжия и регионалните военни сектори.

Примерни формализирани бланки на необходимите документи:


Телефони на военните окръжия за подробна информация за постъпване на военна служба и справки за сроковете за подаване на документи и датите за провеждане на конкурси:


Нормативи за физическа годност
(Приложение № 2 към т.2 от заповед № ОХ-746/03.12.2010 г. на министъра на отбраната на Република България)